chysu 发表于 2015-12-17 19:14:04

[我们一起吹号吧]:雅马哈(YAMAHA)短号 YCR-2311

雅马哈(YAMAHA)短号 YCR-2311

日本原装、原装箱子、无号嘴(*短号号嘴和小号号嘴不同)。
此型号为日本原产2系短号,国内未发行,按键、拉管顺滑,演奏状态。

成色一般,具体看图。
特别注意(有图标示)
1,第二插拔管处有小凹,影响不大。
2,整体有使用、摩擦导致的绣。

特别:相对小号,短号因为号身弯曲,体型比较小——拿在手中很舒服,在车内吹也不觉局促。也因为号身弯曲较多,音色比小号更柔和,好听且不吵。

价格是1300元。淘宝交易,顺丰邮费到付。


因成色一般,所以定价较低,适合吹惯了小号,想尝试下短号味道的号友!


手机:18665816910
QQ:296351790

http://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190152o7nvdbuk65w57k99.jpg

chysu 发表于 2015-12-17 19:19:40
详图


http://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190559yuoo77u6u4027f1z.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190600b9qtnf4zdutrtkhe.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190601i0cl9batt0lallzl.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190602amzkewle0umfl0ma.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190602zcl0ccjc5nzd9lcv.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190604ietdbjm1tsmou4et.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190605lwcrfn2i522z2n2n.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190606ba7d6fq0adifhj03.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190607pgyo2kpy63326owo.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190608o6z58kc296ucb7z2.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190609xcla6v6lttl3fk33.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190610w9k6fnnngbnnkbks.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190611pqfqmzrzqdy732t2.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190612nitzw8hin8izcki8.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190613ta6l8miplbx8pbhs.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190614hpmf4lfn3oj63lzz.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190615kajw9pte9tmtlsts.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190615x1wkd80hkllwlx8q.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190616gbei88let84rzqqo.jpghttp://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190617jfgxgmfxigzxyfvx.jpg
http://www.chuisax.com/data/attachment/forum/201512/17/190559hlvczbbzbbbpd5z5.jpg

chysu 发表于 2015-12-21 12:35:55

自己顶啦
页: [1]
查看完整版本: [我们一起吹号吧]:雅马哈(YAMAHA)短号 YCR-2311